کود کندرهش زردشت

توضیحات
ویژگی
گرانول سفید مایل به خاکستریشکل ظاهری
wt% 32 – 34نیتروژن کل
wt% 10 – 13نیتروژن کند رها پس از 24 ساعت
wt% 13 – 15نیتروژن کند رها پس از یک هفته
500 – 300 کیلوگرم در هکتارمیزان مصرف در محصولات زراعی و باغی

زردشت کود به گون ه­ای طراحی شده است که می‌تواند یک منبع پایدار و قابل اطمینان نیتروژن (N) را تا مدت 22 هفته یا بیشتر به گیاه برساند و به رشد پایدار و توسعه ریشه‌ها کمک نماید. این کود کند­رهش در فرمولاسیون خود دارای 34 – 32 درصد نیتروژن است که 75 درصد این نیتروژن نامحلول در آب است و در خاک تبدیل به یون آمونیوم و نیترات قابل جذب گیاه می ­شود.

بسته بندی

کیسه 20 کیلویی

کاربردها

این کود برای تمام محصولات زراعی، کشاورزی و باغی مناسب بوده و در باغبانی مصرف آن بصورت چالکود در سایه انداز درخت و در مزارع همراه با شخم توصیه می ­شود.

مقادیر مصرف توصیه شده فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر واقعی با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود. این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

شرایط نگهداری

18 ماه در دمای °C 25