زردشت کود 36-12-12

تجزيه ضمانت شده (درصد وزنی)عناصر غذايی
12(N) نيتروژن کل
12(P2O5) فسفر قابل استفاده
36(K2O) پتاسيم محلول در آب
0/08EDTA آهن کلاته با
0/03EDTA روی کلاته با
0/04EDTA منگنز کلاته با
0/04EDTA مس کلاته با
0/005 موليبدن محلول در آب
0/02 بور محلول در آب
0/3هیومیک اسید
0/4اسید آمینه
0/1آزاد EDTA

این کود حاوی مقدار زیادی پتاسیم غنی شده با عناصر ریزمغذی بصورت کلاته است. استفاده از این کود در اواخر مراحل رشد گياه نقش مهمی در افزايش رشد و کیفیت گیاه (درشت شدن، رسیدن، رنگ و ظاهر میوه) دارد و سبب افزایش مقاومت گیاه نسبت به انواع تنش­‌های زيستی می‌­شود. با توجه به اينکه در ترکيبات این کود عناصر کلر، سدیم و فلزات سنگين وجود ندارد، احتمال بروز سميت و برگ‌سوزی وجود نداشته و برای خاک­‌های شور نيز مناسب است.

کاربردها و دستورالعمل مصرف

  • اين کود کاملاً محلول در آب است و قابل مصرف از طريق تمام سیستم‌­های آبياری (تحت فشار، غرقابی و محلول‌پاشی) برای کليه محصولات زراعی و باغی می‌باشد.
  • مقادیر مصرف توصیه شده فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر دقیق با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود.
  • این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

شرایط نگهداری

2 سال 25 °C در دمای

(در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.)

هشدار

دور از دسترس اطفال، مواد غذایی و خوراک دام نگهداری شود.

شماره ثبت مادّه کودی

32961

بسته‌بندی

کیسه­ 25 کیلویی

نوع گیاه

 

همراه آب آبیاری

(کيلوگرم\هکتار)

محلول‌پاشی

(کیلوگرم\هزار لیتر)

مصرف خانگی

(کيلوگرم\هکتار)

زمان مصرف

 

گیاهان زراعی

7 – 3

3 – 2

20 – 10

پيش از ظهور
خوشه‌ها و گل‌ها

درختان میوه

16 – 10 (غرقابی)

8 – 5 (قطره‌ای)

4 – 2

25 – 10

زمان افزايش اندازه ميوه

سبزيجات برگی

5 – 3

3 – 2

15 – 10

هر سه هفته يکبار

صیفی‌جات

6 – 3

3 – 2

20 – 10

پيش از گل‌دهی و پس از آن، هر سه هفته يکبار

گياهان زينتی

5 – 3

3 – 2

20 – 10

هر دو هفته یکبار