زردشت کود 13-40-13

تجزيه ضمانت شده (درصد وزنی)عناصر غذايی
13(N) نيتروژن کل
40(P2O5) فسفر قابل استفاده
13(K2O) پتاسيم محلول در آب
0/03EDTA روی کلاته با
0/04EDTA منگنز کلاته با
0/08EDTA آهن کلاته با
0/04EDTA مس کلاته با
0/005 موليبدن محلول در آب
0/02بور محلول در آب
0/3هیومیک اسید
0/4اسید آمینه
0/1آزاد EDTA

این کود حاوی مقدار زیادی فسفر و غنی شده با عناصر میکرو بصورت کلاته است. استفاده از این کود در مراحل اولیه کاشت و گل‌دهی سبب تقویت رشد ریشه، شکوفه‌دهی و میوه‌دهی گیاه می‌شود. با توجه به اینکه در ترکیبات این کود عناصر کلر، سدیم و فلزات سنگین وجود ندارد، احتمال بروز سمیت و برگ‌سوزی وجود نداشته و برای خاک‌های شور نیز مناسب است.

 

کاربردها و دستورالعمل مصرف

  • اين کود کاملاً محلول در آب است و قابل مصرف از طريق تمام سیستم‌­های آبياری (تحت فشار، غرقابی و محلول­‌پاشی) برای کليه گیاهان زراعی و باغی می‌باشد.
  • مقادیر مصرف توصیه شده فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر دقیق با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود.
  • این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

شرایط نگهداری

2 سال 25 °C در دمای

(در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.)

هشدار

دور از دسترس اطفال، مواد غذایی و خوراک دام نگهداری شود.

شماره ثبت مادّه کودی

71982

بسته‌بندی

کیسه 25 کیلویی

نوع گیاه همراه آب آبیاری (کيلوگرم\هکتار) محلول‌پاشی (کیلوگرم\هزار لیتر) زمان مصرف
گیاهان زراعی

15 – 10

4 – 3

اوایل دوره رشد تا سه بار
درختان میوه

25 – 10

5 – 4

اوايل دوره رشد و پس از برداشت محصول تا سه بار

سبزيجات برگی

15 – 10

3 – 2

اوايل دوره رشد تا سه بار
صیفی‌جات

20 – 15

4 – 3

اوايل دوره رشد تا سه بار
گياهان زينتی

15 – 10

3 – 2

اوايل دوره رشد تا دو بار
انتقال نشا

همراه آب آبياری
( 20 کيلوگرم
\هکتار)

بعد از انتقال گياه و در اوایل دوره رشد