زردشت کود کامل چندمنظوره 18-18-18

تجزيه ضمانت شده (درصد وزنی)عناصر غذايی
18(N) نيتروژن کل
18(P2O5) فسفر قابل استفاده
18(K2O) پتاسيم محلول در آب
0/05EDTA آهن کلاته با
0/04EDTA روی کلاته با
0/03EDTA مس کلاته با
0/03EDTA منگنز کلاته با
0/007 موليبدن محلول در آب
0/02 بور محلول در آب
0/6هیومیک اسید
0/4اسید آمینه
10عصاره جلبک دریایی

این کود حاوی عناصر ماکرو، عناصر میکرو بصورت کلاته، هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی است. استفاده از این کود سبب تحریک رشد گیاه، افزایش قدرت جذب عناصر توسط گیاه، بهبود کیفیت گیاه و افزایش میزان باردهی می‌­شود.

کاربردها و دستورالعمل مصرف

  • اين کود کاملاً محلول در آب است و قابل مصرف از طريق تمام سیستم­‌های آبياری (تحت فشار، غرقابی و محلول­‌پاشی) برای کليه گیاهان زراعی و باغی می‌باشد.
  • مقادیر مصرف توصیه شده فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر دقیق با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود.
  • این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

شرایط نگهداری

2 سال 25 °C در دمای

(در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.)

هشدار

دور از دسترس اطفال، مواد غذایی و خوراک دام نگهداری شود.

شماره ثبت مادّه کودی

72540

بسته‌بندی

کیسه­ 25 کیلویی

نوع گیاه همراه آب آبیاری
(کيلوگرم\هکتار)
محلول‌پاشی
(کیلوگرم\هزار لیتر)
زمان مصرف
درختان میوه

12 – 10

3 – 2

هنگام تورم جوانه‌ها تا فندقی شدن میوه
گیاهان زراعی

10 – 8

2 – 1

دو مرحله، در اوایل و اواسط دوره رشد
صیفی‌جات

10 – 8

2 – 1

دو مرحله، در اوایل و اواسط دوره رشد
گياهان زينتی

0/3 – 0/2

3 – 2

در مراحل اولیه رشد رویشی (هفته چهارم تا نهم پس از کاشت)