زردشت کود: کود کنترل رهش 9-4-23 (کود بهاره)

تجزيه ضمانت شده (%) عناصر غذايي
23 نيتروژن کل (N)
7 – 6 نيتروژن آزاد شده پس از 24 ساعت
7 – 8 نيتروژن آزاد شده پس از يک هفته
4 فسفر قابل استفاده (P2O5)
9 پتاسيم محلول در آب (K2O)
0/7 منيزيم محلول (Mg)
0/2 آهن کلاته با EDTA
0/05 منگنز کلاته با EDTA
0/03 روي کلاته با EDTA
0/02 مس کلاته با EDTA

کود کنترل‌رهش 9-4-23، مناسب فصل بهار و برای افزایش برگ­دهی و جوانه­زنی درختان فرموله شده است. تقریباً 35 درصد از نیتروژن کود در ابتدا آزاد می ­شود تا به جوانه ­زنی و تولید برگ گیاهان برگ­ریز (خزان­کننده) کمک کند و مابقی نیتروژن تا آخر تابستان به تدریج در اختیار گیاه قرار می ­گیرد، که باعث تقویت ریشه در گیاهان می­ شود.

کود کنترل ‌رهش 9-4-23 بصورت تدریجی در خاک آزاد شده و در نتیجه عناصر آزاد شده در اثر آبیاری شسته نمی­شوند و بصورت کامل از طریق ریشه، جذب گیاه می ‌شوند.

مناسب برگ­دهی گیاهان گلخان ه­ای، درختان گل‌دار، درختچه­ ها، تاک­ ها و گیاهان چند ساله.

کاربردها

  • در محصولات باغی در اسفند ماه و قبل از ظهور جوانه­ها بصورت چالکود در زیر سایه انداز درخت و در گیاهان زینتی و گلخانه­ها بصورت مخلوط با بستر کشت مصرف شود.
  • مقادیر مصرف توصیه شده، فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر واقعی با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود. این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

احتياط و هشدار

 از تماس با چشم خودداري شود، دور از دسترس اطفال نگهداري شود و قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

 

 شماره پروانه بهره برداري: 63014

 شماره ثبت ماده کودي:24271 

وزن خالص: 0/05 ± 20 کيلوگرم

دستورالعمل مصرف

اين کود، مي ­بايستي بر اساس سن گياه، به صورت مخلوط با خاک استفاده شود. توصيه مي‌شود که در محصولات باغي در اسفند ماه و قبل از ظهور جوانه ها بصورت چالکود در زير سايه انداز درخت، در محصولات زراعي همراه با آماده سازي زمين در زير بستر کشت و در گياهان زينتي و گلخانه ها مخلوط با بستر کشت براساس جدول آناليز و توصيه کودي و با توجه به تاثير مشخصات خاک نظير pH، دما، ميزان رطوبت، سن گياه و آناليز خاک بر آزاد سازي تدريجي نيتروژن از اين کود، مصرف شود.

نوع محصول

کيلوگرم

در هکتار

گرم

به ازاي هر درخت

زمان مصرف
نهال هاي جوان

120 – 100

15

اسفند ماه

و قبل از
ظهور جوانه ها

درختان 1 ساله

220 – 200

20

درختان 2 ساله

320 – 300

25

درختان 3 ساله

420 – 400

30

گياهان زراعي

200 – 150

بستر کشت
گياهان گلخانه اي

200 – 150

 

بستر کشت

شرایط نگهداری

  • 18 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

  • کیسه 20 کیلویی