زردشت کود: کود کنترل رهش 10-5-21 (کود پاییزه)

تجزیه ضمانت شده (%) عناصر غذایی
21 نیتروژن کل (N)
6 – 5 نیتروژن آزاد شده پس از 24 ساعت
8 – 7 نیتروژن آزاد شده پس از یک هفته
5 فسفر قابل استفاده (P2O5)
10 پتاسیم محلول در آب (K2O)
0/8 منیزیم محلول (Mg)
0/2 آهن کلاته با EDTA

کاربرد ها

این کود باید در عمق 52 سانتی­متری نسبت به سطح زمین استفاده شود.

مقادیر مصرف توصیه شده، فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر واقعی با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود. این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

احتیاط و هشدار

از تماس با چشم خودداری شود، دور از دسترس اطفال نگهداری شود و قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

 

شماره پروانه بهره برداری: 63014

شماره ثبت ماده کودی: 888117

وزن خالص: 0/05 ± 20 کیلوگرم

دستورالعمل مصرف

زمان مصرفگرم به ازای هر درختکیلوگرم در هکتارگیاه
پاییز8120 – 100نهال­های جوان
پاییز15220 – 200درختان 1 ساله
پاییز20320 – 300درختان 2 ساله
پاییز25420 – 400 درختان 3 ساله
بستر کشت200 – 150 محصولات زراعی
بستر کشت200 – 150 محصولات گلخانه­ای

شرایط نگهداری

  • 18 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

  • کیسه 20 کیلویی