زردشت کود کامل چند‌منظوره 20-20-20

تجزيه ضمانت شده (درصد وزنی) عناصر غذايی
20 (N) نيتروژن کل
20 (P2O5) فسفر قابل استفاده
20 (K2O) پتاسيم محلول در آب
0/1 EDTA آهن کلاته با
0/05 EDTA روی کلاته با
0/01 EDTA مس کلاته با
0/05 EDTA منگنز کلاته با
0/005  موليبدن محلول در آب
0/02  بور محلول در آب
0/3 هیومیک اسید
0/4 اسید آمینه
0/1 آزاد EDTA

این کود حاوی عناصر ماکرو و عناصر میکرو بصورت کلاته است. استفاده از این کود سبب افزایش قابل ملاحظه رشد رویشی گیاه، بهبود کیفیت گیاه و افزایش میزان باردهی می‌شود.

کاربردها و دستورالعمل مصرف

  • اين کود کاملاً محلول در آب است و قابل مصرف از طريق تمام سیستم‌­های آبياری (تحت فشار، غرقابی و محلول‌پاشی) برای کليه گیاهان زراعی و باغی می‌باشد.
  • مقادیر مصرف توصیه شده فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر دقیق با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود.
  • این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

شرایط نگهداری

2 سال 25 °C در دمای

(در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.)

هشدار

دور از دسترس اطفال، مواد غذایی و خوراک دام نگهداری شود.

شماره ثبت مادّه کودی

95305

بسته‌بندی

کیسه­ 25 کیلویی

نوع گیاههمراه آب آبیاری
(کيلوگرم\هکتار)
محلول‌پاشی
(کیلوگرم\هزار لیتر)
زمان مصرف
درختان میوه

12 – 10

3 – 2

هنگام تورم جوانه‌ها تا فندقی شدن میوه

گیاهان زراعی

12 – 10

3 – 2

دو مرحله، در اوایل و اواسط دوره رشد
گياهان زينتی

0/3 – 0/2

3 – 2

رشد رویشی (هفته چهارم تا نهم پس از کاشت)