زردشت کود: کود مایع کامل 20-20-20

تجزیه ضمانت شده (درصد حجمی وزنی) عناصر غذايي
20 (N) نيتروژن کل
20 (P2O5) فسفر قابل استفاده
20 (K2O) پتاسيم محلول در آب
0/1 EDTA با (Fe) آهن کلاته
0/04 EDTA با (Zn) روي
0/04 EDTA با (Mn) منگنز
0/04 EDTA با (Cu) مس
0/005 (Mo) موليبدن محلول
0/02 (B) بور محلول
1/4 (g/ml) 18 °C چگالی در

کود کامل زردشت 20-20-20، یک کود چند منظوره حاوی عناصر ماکرو و میکرو بصورت کلاته است. این کود حلالیت بالایی در آب دارد و استفاده از آن سبب افزایش قابل ملاحظه رشد رویشی گیاه می­ شود.

کاربرد

  • مقادیر مصرف توصیه شده، فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر واقعی با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود. این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

شرایط نگهداری

18 25 °C ماه در دمای

بسته بندی

بطری 1 لیتری

نوع محصول

محلول پاشي (ليتر/1000 ليتر آب)

همراه آب آبياري (ليتر /هکتار)

زمان مصرف
زراعی

2 – 1/5

2/5 – 2

مرحله 6 تا 8

برگي و مرحله پيش از گل دهي

درختان میوه

2/5 – 2

3 – 1/5

پيش از گلدهي

و تکرار يک ماه بعد

سبزيجات و صيفي جات

2

2/5 – 2

سه هفته پس از کاشت

و تکرار هر دو هفته

زینتی

1 – 0/5

2 – 1

در طول رشد

و تکرار هر دو هفته